Veikla » Veiklos dokumentai

Darbo tvarkos taisyklės

Mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Metinio vertinimo tvarka

Mokytojų pavadavimo tvarkos aprašas

Smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Mokinių pozityvaus elgesio skatinimo sistema

Mokykloje krizių valdymo tvarkos aprašas

Pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas

Mokyklos bendradarbiavimo su mokinių (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas 

Pailgintos dienos veiklos tvarkos aprašas

Mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas 

Mokyklos vadovų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 

Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, vertinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio  ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo  tvarkos aprašas

Priešmokyklinio  ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo  tvarkos aprašas

Socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos  darbo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių namų mokymo tvarkos aprašas

Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos taisyklės

Vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas 

Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą Įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie Įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas 

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas 

Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alhogolį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Darbuotojų duomenų tvarkymo taisyklės

Vaikų ir mokinių duomenų tvarkymo taisyklės

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-394 įsakymo redakcija)